پد پولیش نیمه زبر روپس Rupes Polishing Pad BF100J

برای استفاده به همراه دستگاه های پولیش رندوم اوربیتال

پرچم امریکا محصول امریکا 

لطفا با فروشگاه تماس بگیرید.

تولیدکننده