روغن موتور 4 لیتری ادینول Addinol 10W-40 Semi Synth

محصول آلمان 

کارکرد 15 الی 20 هزار کیلومتر 

لطفا با فروشگاه تماس بگیرید.

تولیدکننده